Regulamin

Po naciśnięciu na przycisk KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Ticket GlobalArt.

 

Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych niezbędnych do dokonania płatności, szczególną uwagę zwróć na poprawność podanego adresu mailowego! Pamiętaj o akceptacji Regulaminu*. Sprawdź czy wszystko się zgadza i potwierdź chęć zakupu. Znajdziesz się na stronie Przelewy24 gdzie będziesz mógł wybrać swój bank** a następnie dokonać płatności. Po kilku minutach w twojej skrzynce mailowej powinny się znaleźć zakupione bilety, wydrukuj je i do zobaczenia na wydarzeniu!***

 

Bilety przez internet sprzedawane są w tej samej cenie co bilety sprzedawane w kasie. Kupując bilety przez internet ponosisz jedynie dodatkowy koszt związany z realizacją usługi. (1,9% prowizji pobieranej przez bank)

 

 • Regulamin płatności znajduje się poniżej.
 • ** Zakup biletów jest możliwy wyłącznie poprzez płatność szybkim przelewem z osobistego rachunku bankowego, w związku z czym niezbędne jest posiadanie przez Twój bank tej usługi w ofercie.
 • *** W szczególnych przypadkach kasa akceptuje bilety w formie elektronicznej, warunkiem jest możliwość prawidłowego odczytania numeru biletu oraz kodu kreskowego przez kasjera.

 

Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez GlobalArt Agency

za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów Ticket GlobalArt

 

 1. Definicje

1.1  „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin zakupu biletów na wydarzenia GlobalArt Agency za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem https://ticketglobalart.com/pl/

1.2  „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem

www.globalart-agency.com której administratorem jest Sprzedawca;

1.3 „Sprzedawca” – GlobalArt Agency w Oławie, jako działalność gospodarcza została wpisana do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Oławy z siedzibą 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, NIP 912 - 18-28-286, REGON 369834044;

1.4 „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w określonym wydarzeniu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma postać biletu elektronicznego w formacie pdf;

1.5 „Użytkownik/Kupujący” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

1.6 „Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kancelarska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52.

2.Postanowienia Ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny;

2.2 Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny;

2.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.

3. Zamówienia

3.1 Zakup Biletu następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie;

3.2 Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków: a) wybór liczby zamawianych Biletów poprzez wybór miejsc na sali; b) wybór rodzaju Biletu, dla każdego zamawianego Biletu osobno; c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres pocztowy); d) akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu oraz zapłata za zarezerwowane Bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl; e) potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie;

3.3 Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na aktualne wydarzenia, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny;

3.4 Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane wydarzenie za pośrednictwem Witryny;

3.5 Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma Bilet w formacie pdf w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.

4. Płatności

4.1 Płatność za zamawiane Bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl; 4.2 Kupujący ponosi dodatkowy koszt (1,9% prowizji pobieranej przez bank) poza kosztem Biletów widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT; 4.3 Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.

5. Dostawa

5.1 Bilety dostarczane są w postaci Biletów elektronicznych w formacie pdf, drogą mailową na adres podany w zamówieniu;

5.2 Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem;

5.3 W przypadku jeśli zamówione Bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy o pomoc.

6. Realizacja Biletów

6.1 Kupujący ma obowiązek wydrukować otrzymane Bilety elektroniczne;

6.2 Warunkiem wejścia na teren imprezy jest okazanie wydrukowanego Biletu Sprzedawcy celem potwierdzenia jego prawdziwości;

6.3 W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może zaakceptować Bilet okazany w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym jest możliwość właściwego odczytania kodu Biletu.

7. Rezygnacja

7.1 Rezygnacja z zarezerwowanych biletów jest możliwa dopóki status w systemie nie zmieni się na ZAPŁACONE.

7.2 KupBilet nie przyjmuje zwrotów opłaconych biletów, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

7.3 Użytkownik systemu Ticket GlobalArt nie ma prawa do zwrotu
opłaconych biletów zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku(Dz.U.2014.827 j.t.) o prawach konsumenta – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość;

7.4 Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu w sytuacji, gdy dojdzie do odwołania wydarzenia z winy organizatora. W przypadku przełożenia daty wydarzenia na inny termin wynikających z przyczyn losowych, a nie organizacyjnych takie zwroty nie zostaną uwzględnione.

7.5 Użytkownik powinien złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od daty imprezy. Oświadczenie może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.6 Ticket GlobalArt po otrzymaniu oświadczenia w formie elektronicznej użytkownika przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku

7.7 Wniesione: koszty rezerwacji i inne opłaty nie będą zwracane.

7.8 W przypadku zwrotów wpłat dokonanych poprzez zewnętrzne systemy płatności, koszty wykonania tych operacji, leżące po stronie użytkownika, również nie będą zwracane.

7.9 Wszelkie zwroty realizowane na rzecz użytkownika systemu będą dokonywane jedynie w przypadku dokonania pełnej rejestracji pozwalającej na jednoznaczną identyfikację danych osobowych i adresowych użytkownika systemu, a w przypadku rejestracji anonimowej po dokonaniu przez użytkownika systemu uzupełnienia swych danych wymaganych przez tryb pełny w sposób, o którym mowa wyżej.

7.10 Ticket GlobalArt zastrzega, iż w przypadku gdy dane użytkownika występującego o zwrot, budzą wątpliwości (np.: niezgodność danych użytkownika występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu Ticket GlobalArt może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu.

7.11 Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jednak nie ujmuje to prawu użytkownika do przekazania praw wynikających z nabycia biletów innej osobie, za wyjątkiem biletów imiennych lub gdy Organizator postanowi inaczej. W każdym przypadku użytkownik przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiego przekazania.

7.12 Organizator może ustalić własne warunki dotyczące zwrotów oraz przekazywania biletów imiennych. W takim przypadku odpowiednie informacje znajdą się w opisie danej imprezy.

7.13 Organizator może ustalić odmienne zasady zwrotu biletów, informacja taka znajdzie się wtedy na stronie konkretnej imprezy Organizatora w systemie Ticket GlobalArt Zasady te znajdą zastosowanie dla użytkownika w zakresie w jakim są korzystniejsze od odkreślonych w niniejszym Regulaminie.

8. Reklamacje

8.1 Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

8.2 W każdym innym wypadku stroną, do której należy złożyć reklamację jest Organizator.

8.3 Ticket GlobalArt zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Ticket GlobalArt odpowiedzialności nie ponosi.

8.4 Zakres odpowiedzialności Ticket GlobalArt z tytułu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem systemu jest zależny od okoliczności i będzie rozpatrywany z zachowaniem dbałości o interesy stron.

8.5 Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu imprezy oraz wszelkich sytuacji mających miejsce podczas Imprezy, powinny być zgłaszane przez Użytkownika bezpośrednio do Organizatora Imprezy.

8.6 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia, przy czym reklamacje dotyczące braku miejsca uwidocznionego na bilecie z jednoczesnym brakiem możliwości zajęcia innego, nie gorszego miejsca, muszą być udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości. Dopuszcza się udokumentowanie w formie zdjęcia z aparatu fotograficznego, z telefonu z funkcją aparatu fotograficznego. 

8.7 Reklamacja złożona bez udokumentowania faktu skorzystania z systemu i dokonania zapłaty nie podlega rozpatrzeniu.

8.8 W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji użytkownik zobowiązany jest do spełnienia wymagań wynikających z przepisów podatkowych oraz wypełnienia on-line odpowiedniego formularza z podaniem numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot wpłaty, której dotyczy reklamacja.

8.9 W żadnym wypadku Ticket GlobalArt nie jest zobowiązany do wydania duplikatów biletów.

8.10 Reklamacje można składać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.

8.11 Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: info@globalart-agency.com

8.12 Ticket GlobalArt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, niezgodności działania systemu, wynikającego z niestandardowych ustawień konfigurujących komputer użytkownika i związanych z nimi nieprawidłowości rezerwacji i dystrybucji biletów.

8.13 Reklamacje rozpatrywane będą po ich otrzymaniu na piśmie bądź drogą elektroniczną, z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.

8.14 Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie chyba,że okoliczności mogące mieć wpływ na jej rozpatrzenie wymagają dokonania dodatkowych czynności.

8.15 Ticket GlobalArt nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania stron pośredniczących w przekazywaniu wpłat z tytułu dokonanych rezerwacji, w tym także za wynikające z tego usunięcie nieopłaconych rezerwacji

7. Zwroty

7.1 Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie 6. Regulaminu, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej;

7.2 Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:  w przypadku  całkowitego odwołania wydarzenia, na które obowiązuje Bilet .

7.3 Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w szczególności: a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wydarzenia; b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu.

7.4 Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wydarzenia, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu wydarzenia;

7.5 W przypadku zgłoszenia zwrotu, Sprzedawca w terminie 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w korespondencji mailowej.

( Aktualizacja 01.04.2020 r. ).

7.6 Wydarzenia odwołane z powodu pandemii koronawirusa COVID 19  na mocy decyzji administracyjnych podjętych przez rząd o zakazie organizowania imprez masowych oraz kulturalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.03.2020, nastąpiło przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) W związku z zaistniałą sytuacją, zwroty mogą być realizowane do 180 dni od rozwiązania umowy, jednakże dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować czas oczekiwania na zwrot środków. Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ustawie.

 

8. Dane osobowe

8.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest GlobalArt Agency w Oławie, jako działalność gospodarcza została wpisana do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Oławy z siedzibą 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, NIP 912 - 18-28-286, REGON 369834044). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu;

8.2 Dokonując zakupu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Sprzedawcy, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy;

8.3 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

8.4 W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

9. Reklamacje

9.1 Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu biletowego Sprzedawcy;

9.2 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji;

9.3 Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: info@ticketglobalart.com;

9.4 Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy;

9.5 Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od daty ich wpływu do Sprzedawcy;

9.6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą elektroniczną lub w formie pisemnej;

9.7. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

10. Inne postanowienia

10.1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Sprzedawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego;

10.2. W miejscu imprezy prowadzony jest 24 godzinny monitoring wizyjny, z którego prowadzony jest zapis danych. Uczestnik przebywający w miejscu imprezy wyraża zgodę na utrwalanie, nagrywanie oraz kopiowanie przez Sprzedawcę nagrań z pobytu w miejscu imprezy. Powstały materiał staje się własnością Sprzedawcy;

10.3. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

10.4. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego Regulaminu reszta zachowuje swoją ważność;

10.5. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy – www.globalart-agency.com, www.ticketglobalart.com

10.6. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Polityka prywatności serwisu biletowego Ticketglobalart.com,

GlobalArt-agency.com

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GlobalArt Agency

GlobalArt Agency

ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 108, lok. 4

55-200 Oława

NIP: 9121828286   Regon: 369834044

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter , e-mail, sms, mms.
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwsie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o Wydarzeniach, na które bilety można zakupić w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę biletów (w przypadku ebiletu jest do operator poczty internetowej)
 • dostawca płatności
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu biletowego
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • portale społeczniościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
info@globalart-agency.com

Wiadomość